Zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“),
TJ RYTMUS Boskovice z.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1         jméno a příjmení,
2         datum narození,
3         adresu místa pobytu,
4         u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·        příslušnému sportovnímu Svazu,
·        příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
·        Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
·        příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

·          vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
·          identifikace na soutěžích,
·          žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

1         fotografie,
2         videa,
3         zvukové záznamy,
4         sportovní výsledky

za účelem

·          marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
·          prezentace na webu,
·          prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
·          prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1         telefonní číslo,
2         e-mail,
3         rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·          příslušnému sportovnímu Svazu,
·          příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
·          výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·          mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
·          požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
·          na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
·          na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
·          na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
·          odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
·          podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.